¨ - Highest Breaks
Highest Breaks
Highest Breaks - Paul-Alain Wenger (SUI) -  Romandie Pool Billard
Datum Turnier Breaks
25.09.2021 SM 2021 – QT-B – R4 39
07.03.2020 Spring-Open 2020 32
01.03.2020 Swiss Snooker Cup 2020 32
11.03.2017 SM 2017 - QT - R5 31
05.11.2016 SM 2017 - QT - R2 29
12.08.2021 Swiss Snooker Cup 2021 27
10.11.2018 SM 2019 - QT-B - R3 27
11.03.2017 SM 2017 - QT - R5 27
01.03.2020 Swiss Snooker Cup 2020 27
06.11.2019 Swiss Snooker Cup 27
14.06.2019 Swiss Snooker Cup 26
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 25
20.01.2018 SM 2018 - B-QT R5 West 25
11.11.2017 SM 2018 - B-QT R3 West 25
22.05.2021 SM 2021 – QT-B – R1 25
18.08.2021 Swiss Snooker Cup 2021 25
04.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 25
05.11.2016 SM 2017 - QT - R2 25
09.11.2021 Swiss Snooker Cup 2021 24
22.05.2021 SM 2021 – QT-B – R1 24
04.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 24
08.02.2020 SM 2020 – QT-B – R1 24
03.12.2016 SM 2017 - QT - R3 23
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 22
01.03.2020 Swiss Snooker Cup 2020 22
30.03.2019 SM 2019 - QT-B - R7 22
22.08.2020 SM 2020 – QT-B – R4 22
06.11.2019 Swiss Snooker Cup 22
16.10.2021 SM 2021 – QT-B – R5 22
09.11.2021 Swiss Snooker Cup 2021 22
27.06.2020 SM 2020 – QT-B – R2 21
07.03.2020 Spring-Open 2020 21
27.04.2019 SM 2019 - QT-B - R8 21
03.11.2019 Swiss Snooker Cup 21
17.02.2019 Swiss Snooker Cup 21
26.01.2020 Open de Snooker – pour le plaisir 21
19.09.2019 Swiss Snooker Cup 20
08.02.2020 SM 2020 – QT-B – R1 20
22.07.2021 Swiss Snooker Cup 2021 20
22.04.2017 SM 2017 - QT - R6 20
08.10.2016 SM 2017 - QT - R1 20
15.10.2020 Swiss Snooker Cup 2020 20
10.03.2018 SM 2018 - B-QT R7 West 20
27.06.2020 SM 2020 – QT-B – R2 20
04.11.2019 Swiss Snooker Cup 20
06.10.2018 SM 2019 - QT-B - R2 20
01.09.2018 SM 2019 - QT-B - R1 20
 
WebPublishing by P.Nydegger