¨ - Highest Breaks
Highest Breaks
Highest Breaks - Dirk Siegenthaler (SUI) -  Snooker Club Bern
Datum Turnier Breaks
26.08.2023 Clubturnier Bentelis 56
26.08.2023 Clubturnier Bentelis 53
28.09.2022 Swiss Snooker Cup 2022 52
13.12.2023 Swiss Snooker Cup 2024 52
04.06.2022 SM 2022 – QT-B – R4 46
21.10.2022 Bärn Open 43
07.01.2024 Swiss Snooker Cup 2024 40
09.02.2022 Swiss Snooker Cup 2022 39
04.06.2022 SM 2022 – QT-B – R4 39
01.11.2023 Swiss Snooker Cup 2024 38
12.07.2020 Swiss Snooker Cup 2020 38
27.03.2022 SM 2022 – QT-B – R2 37
01.07.2023 Benteli's Summer Open 36
13.09.2023 Swiss Snooker Cup 2023 35
07.04.2022 Swiss Snooker Cup 2022 35
13.02.2022 Swiss Snooker Cup 2022 35
05.09.2021 Swiss Snooker Cup 2021 35
26.04.2023 Swiss Snooker Cup 2023 35
21.02.2024 Swiss Snooker Cup 2024 35
10.09.2022 Autumn Open 34
24.02.2022 Swiss Snooker Cup 2022 34
26.08.2021 Swiss Snooker Cup 2021 33
30.08.2023 Swiss Snooker Cup 2023 33
16.10.2022 Swiss Snooker Cup 2022 33
06.10.2022 Swiss Snooker Cup 2022 32
27.03.2022 SM 2022 – QT-B – R2 32
07.05.2022 SM 2022 – QT-B – R3 32
28.06.2023 Swiss Snooker Cup 2023 31
11.10.2023 Swiss Snooker Cup 2023 31
16.07.2020 Swiss Snooker Cup 2020 31
21.04.2022 Swiss Snooker Cup 2022 31
02.07.2023 Benteli's Summer Open 30
01.11.2023 Swiss Snooker Cup 2024 30
04.11.2021 Swiss Snooker Cup 2021 29
30.08.2023 Swiss Snooker Cup 2023 29
07.05.2022 SM 2022 – QT-B – R3 29
09.06.2022 Swiss Snooker Cup 2022 28
11.08.2022 Swiss Snooker Cup 2022 28
30.11.2022 Swiss Snooker Cup 2023 28
11.08.2022 Swiss Snooker Cup 2022 28
18.01.2024 Swiss Snooker Cup 2024 28
25.10.2023 Swiss Snooker Cup 2023 28
11.10.2023 Swiss Snooker Cup 2023 28
21.12.2023 Swiss Snooker Cup 2024 28
26.02.2022 Vetroz Open 28
06.09.2023 Bern Open 2023 28
01.05.2019 Swiss Snooker Cup 28
21.04.2022 Swiss Snooker Cup 2022 28
04.11.2021 Swiss Snooker Cup 2021 27
24.01.2024 Swiss Snooker Cup 2024 27
21.12.2023 Swiss Snooker Cup 2024 27
06.10.2022 Swiss Snooker Cup 2022 27
04.02.2024 Swiss Snooker Cup 2024 27
04.01.2023 Swiss Snooker Cup 2023 27
28.06.2023 Swiss Snooker Cup 2023 27
15.09.2022 Swiss Snooker Cup 2022 27
27.04.2022 Swiss Snooker Cup 2022 27
02.07.2023 Benteli's Summer Open 27
03.08.2022 Swiss Snooker Cup 2022 26
07.05.2022 SM 2022 – QT-B – R3 26
01.07.2023 Benteli's Summer Open 26
25.10.2023 Swiss Snooker Cup 2023 25
25.10.2023 Swiss Snooker Cup 2023 25
28.09.2022 Swiss Snooker Cup 2022 25
12.11.2023 SM 2023 - 6-REDS 25
24.09.2022 SM 2022 – QT-B – R6 25
01.11.2023 Swiss Snooker Cup 2024 25
10.09.2022 Autumn Open 25
25.11.2021 Swiss Snooker Cup 2022 25
09.03.2022 Swiss Snooker Cup 2022 25
21.04.2022 Swiss Snooker Cup 2022 25
12.08.2023 Vétroz-Snooker Shoot Out 24
07.05.2022 SM 2022 – QT-B – R3 24
30.11.2022 Swiss Snooker Cup 2023 24
26.11.2022 SSC Final 2022 24
13.12.2023 Swiss Snooker Cup 2024 24
16.02.2022 Swiss Snooker Cup 2022 24
04.02.2024 Swiss Snooker Cup 2024 24
28.09.2022 Swiss Snooker Cup 2022 24
10.09.2022 Autumn Open 24
15.09.2022 Swiss Snooker Cup 2022 24
19.06.2022 Swiss Snooker Cup 2022 23
16.02.2022 Swiss Snooker Cup 2022 23
04.10.2023 Swiss Snooker Cup 2023 23
09.03.2022 Swiss Snooker Cup 2022 23
27.03.2022 SM 2022 – QT-B – R2 23
01.05.2019 Swiss Snooker Cup 22
09.08.2023 Swiss Snooker Cup 2023 22
11.10.2023 Swiss Snooker Cup 2023 22
02.07.2023 Benteli's Summer Open 22
11.10.2023 Swiss Snooker Cup 2023 22
30.09.2020 Swiss Snooker Cup 2020 22
15.02.2024 Swiss Snooker Cup 2024 22
10.06.2021 Swiss Snooker Cup 2021 22
21.12.2023 Swiss Snooker Cup 2024 22
04.02.2024 Swiss Snooker Cup 2024 22
17.01.2018 Swiss Snooker Cup 22
01.12.2021 Swiss Snooker Cup 2022 22
04.02.2024 Swiss Snooker Cup 2024 22
23.01.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
13.02.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
04.02.2024 Swiss Snooker Cup 2024 22
01.05.2019 Swiss Snooker Cup 22
02.07.2023 Benteli's Summer Open 22
15.09.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
29.03.2023 Swiss Snooker Cup 2023 22
01.06.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
17.08.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
21.10.2022 Bärn Open 22
04.06.2022 SM 2022 – QT-B – R4 22
09.06.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
10.09.2022 Autumn Open 22
03.08.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
06.10.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
28.09.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
17.08.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
29.03.2023 Swiss Snooker Cup 2023 22
10.05.2023 Swiss Snooker Cup 2023 22
05.05.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
15.05.2022 Swiss Snooker Cup 2022 22
07.05.2022 SM 2022 – QT-B – R3 22
20.06.2021 Swiss Snooker Cup 2021 21
07.05.2022 SM 2022 – QT-B – R3 21
23.01.2022 Swiss Snooker Cup 2022 21
11.08.2022 Swiss Snooker Cup 2022 21
30.11.2022 Swiss Snooker Cup 2023 21
01.11.2023 Swiss Snooker Cup 2024 21
05.05.2022 Swiss Snooker Cup 2022 21
15.02.2024 Swiss Snooker Cup 2024 21
21.02.2024 Swiss Snooker Cup 2024 21
03.05.2023 Swiss Snooker Cup 2023 21
10.05.2023 Swiss Snooker Cup 2023 21
05.05.2022 Swiss Snooker Cup 2022 21
09.08.2023 Swiss Snooker Cup 2023 20
09.02.2022 Swiss Snooker Cup 2022 20
04.10.2023 Swiss Snooker Cup 2023 20
07.01.2024 Swiss Snooker Cup 2024 20
05.09.2021 Swiss Snooker Cup 2021 20
26.02.2022 Vetroz Open 20
31.05.2023 Swiss Snooker Cup 2023 20
02.07.2023 Benteli's Summer Open 20
01.06.2022 Swiss Snooker Cup 2022 20
28.06.2023 Swiss Snooker Cup 2023 20
23.10.2022 Bärn Open 20
21.10.2022 Bärn Open 20
25.11.2021 Swiss Snooker Cup 2022 20
27.04.2022 Swiss Snooker Cup 2022 20
22.06.2022 Swiss Snooker Cup 2022 20
 
WebPublishing by P.Nydegger