¨ - Highest Breaks
Highest Breaks
Highest Breaks - Jannick Kurzen (SUI) -  Round Robin Snooker & Billards
Datum Turnier Breaks
25.01.2018 Swiss Snooker Cup 38
10.03.2018 SM 2018 - B-QT R7 Zentral 36
16.09.2017 SM 2018 - B-QT R1 Ost 35
18.12.2016 Christmas Open 34
13.11.2015 88er Autumn-Open 2015 33
25.02.2017 Zürich Open 32
20.01.2018 SM 2018 - B-QT R5 Zentral 32
25.01.2018 Swiss Snooker Cup 32
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 32
28.09.2018 Basel Open 2018 31
28.09.2018 Basel Open 2018 31
20.12.2014 3. Christmas Open 31
21.05.2017 Final Open Rangliste 31
21.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 31
05.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 30
26.11.2016 SM 2017 - 6 REDS - QT - R1 30
10.03.2018 SM 2018 - B-QT R7 Zentral 29
11.03.2017 SM 2017 - QT - R5 28
20.01.2018 SM 2018 - B-QT R5 Zentral 27
10.02.2018 SM 2018 - B-QT R6 Zentral 27
17.12.2016 Christmas Open 26
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 26
20.01.2018 SM 2018 - B-QT R5 Zentral 25
10.02.2018 SM 2018 - B-QT R6 Zentral 25
26.11.2016 SM 2017 - 6 REDS - QT - R1 25
23.02.2019 Zürich Open 2019 25
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 25
13.11.2015 88er Autumn-Open 2015 25
28.11.2015 Round Robin Open 24
29.11.2014 RR-OPEN 24
16.09.2017 SM 2018 - B-QT R1 Ost 24
10.02.2018 SM 2018 - B-QT R6 Zentral 24
18.12.2016 Christmas Open 24
10.12.2016 SM 2017 - QT - R3 24
04.08.2016 Swiss Snooker Cup 24
20.01.2018 SM 2018 - B-QT R5 Zentral 23
11.03.2017 SM 2017 - QT - R5 23
09.12.2017 Christmas Open 23
17.12.2016 Christmas Open 23
07.10.2017 SM 2018 - B-QT R2 West 23
27.02.2016 Zürich Open 22
21.05.2017 Final Open Rangliste 22
19.03.2015 Swiss Snooker Cup 22
11.11.2017 SM 2018 - B-QT R3 Ost 22
21.05.2017 Final Open Rangliste 22
16.12.2017 SM 2018 - B-QT R4 Ost 22
23.02.2019 Zürich Open 2019 22
19.11.2016 Round Robin Open 22
29.11.2014 RR-OPEN 22
21.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 22
09.12.2017 Christmas Open 22
17.12.2016 Christmas Open 22
10.03.2018 SM 2018 - B-QT R7 Zentral 22
23.02.2019 Zürich Open 2019 22
12.01.2017 Swiss Snooker Cup 22
02.02.2017 Swiss Snooker Cup 22
04.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 22
25.02.2017 Zürich Open 22
05.04.2015 Bunny Masters 22
04.08.2016 Swiss Snooker Cup 22
19.03.2015 Swiss Snooker Cup 22
06.04.2017 Swiss Snooker Cup 22
24.03.2018 Spring Open 2018 21
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 21
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga B 21
10.02.2018 SM 2018 - B-QT R6 Zentral 21
20.01.2018 SM 2018 - B-QT R5 Zentral 21
06.02.2016 SM 2016 - QT - R5 21
18.12.2016 Christmas Open 21
18.12.2016 Christmas Open 21
18.12.2016 Christmas Open 21
13.11.2015 88er Autumn-Open 2015 21
24.03.2018 Spring Open 2018 21
29.11.2014 RR-OPEN 21
02.03.2017 Swiss Snooker Cup 21
23.02.2019 Zürich Open 2019 20
11.10.2014 3. Döttinger Snooker Open 20
20.11.2016 Round Robin Open 20
26.11.2016 SM 2017 - 6 REDS - QT - R1 20
26.11.2016 SM 2017 - 6 REDS - QT - R1 20
10.12.2016 SM 2017 - QT - R3 20
17.10.2015 4. Döttinger Snooker Open 20
04.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 20
02.03.2017 Swiss Snooker Cup 20
08.04.2017 Bunny Masters 20
21.05.2017 Final Open Rangliste 20
11.11.2017 SM 2018 - B-QT R3 Ost 20
24.02.2019 Zürich Open 2019 20
18.04.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 21 3
 
WebPublishing by P.Nydegger