¨ - Highest Breaks
Highest Breaks
Highest Breaks - Tom Zimmermann (SUI) -  Round Robin Snooker & Billards
Datum Turnier Breaks
26.01.2014 QT - Runde 5 100
23.02.2014 QT - Runde 6 98
29.09.2017 Basel Open 80
09.03.2014 Grand Open Snooker Nachtmarathon Zofingen 80
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 74
12.12.2014 Quali Grand Open 73
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 70
22.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 70
26.11.2018 Swiss Snooker Cup 70
24.02.2019 Zürich Open 2019 69
17.05.2014 SM-Herren 67
26.02.2018 Swiss Snooker Cup 67
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 67
08.12.2013 QT - Runde 4 (PFLICHT) 66
06.12.2015 SM 2016 - QT - R3 65
02.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 65
27.02.2016 Zürich Open 64
29.09.2017 Basel Open 63
16.11.2014 QT - SM 2015 - R-03 62
24.01.2013 SSC 2012 - Vorrunde 8 59
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 59
18.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 59
29.10.2016 88er Autumn-Open 2016 59
26.01.2014 QT - Runde 5 58
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 57
11.12.2012 SSC 2012 - Vorrunde 6 57
29.09.2019 Basel Open 2019 57
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 56
30.09.2016 Basel Open 2016 56
21.12.2013 2. Christmas Open 56
23.01.2017 Swiss Snooker Cup 55
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 55
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 55
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 55
28.02.2016 Zürich Open 54
24.03.2013 QT - Runde 7 (SM 2012/13) 53
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 53
28.10.2017 Autumn Open 2017 52
10.12.2017 Christmas Open 52
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 52
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 52
24.02.2015 Swiss Snooker Cup 51
25.03.2012 Basel Open 2012 51
16.04.2016 SM 2016 - 6 REDS 51
28.02.2016 Zürich Open 51
01.10.2017 Basel Open 51
29.11.2014 RR-OPEN 51
01.05.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 23 50
19.03.2015 Swiss Snooker Cup 50
08.03.2014 Grand Open Snooker Nachtmarathon Zofingen 50
22.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 50
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 50
29.11.2014 RR-OPEN 50
24.10.2013 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 8 49
22.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 49
28.11.2015 Round Robin Open 49
23.09.2018 Autumn Open 2018 49
18.10.2014 Pumpkin Open 49
31.10.2012 SSC 2012 - Vorrunde 2 49
10.11.2013 QT - Runde 3 49
06.12.2015 SM 2016 - QT - R3 49
08.04.2017 Bunny Masters 48
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 48
24.03.2018 Spring Open 2018 48
06.03.2016 SM 2016 - QT - R6 48
21.12.2014 3. Christmas Open 48
23.02.2014 QT - Runde 6 48
15.10.2016 Pumpkin Open 47
20.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 47
12.10.2019 Autumn Open 2019 47
29.11.2015 Round Robin Open 46
04.04.2015 Bunny Masters 46
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 46
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 46
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 46
16.04.2016 SM 2016 - 6 REDS 46
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 46
03.12.2011 Basel Challenge 2011 46
28.11.2015 Round Robin Open 46
12.10.2014 3. Döttinger Snooker Open 46
30.10.2016 88er Autumn-Open 2016 45
16.05.2015 SM 2015 - Glattbrugg (H) 45
22.09.2018 Autumn Open 2018 45
07.09.2019 SM 2019 - QT-B - R10 44
25.02.2017 Zürich Open 44
01.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 44
07.03.2016 Swiss Snooker Cup 44
06.04.2013 SSC - Finalturnier 2012 44
27.10.2019 Open 2019 - Final 44
21.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 43
12.12.2014 Quali Grand Open 43
24.06.2017 Snooker Open Reiden 43
25.11.2012 QT - Runde 3 (SM 2012/13) 43
28.09.2014 QT - SM 2015 - R-01 43
11.04.2014 Zürich Open 43
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 43
22.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 42
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 42
20.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 42
02.10.2016 Basel Open 2016 42
25.11.2012 QT - Runde 3 (SM 2012/13) 42
11.04.2014 Zürich Open 42
18.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 42
21.12.2014 3. Christmas Open 42
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 42
26.11.2018 Swiss Snooker Cup 41
24.04.2017 Swiss Snooker Cup 41
23.02.2014 QT - Runde 6 41
28.11.2015 Round Robin Open 41
29.09.2017 Basel Open 41
07.03.2016 Swiss Snooker Cup 41
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 41
05.04.2015 Bunny Masters 41
30.11.2019 SM 2019 - 6-Reds 40
01.09.2013 QT - Runde 1 40
13.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 40
11.10.2014 3. Döttinger Snooker Open 40
09.02.2019 SM 2019 - QT-B - R6 40
27.11.2011 QT - Runde 3 (SM 2011/12) 40
06.04.2013 SSC - Finalturnier 2012 40
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 40
12.10.2019 Autumn Open 2019 40
12.10.2019 Autumn Open 2019 40
18.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 40
01.09.2018 SM 2019 - QT-B - R1 40
23.02.2019 Zürich Open 2019 40
16.05.2015 SM 2015 - Glattbrugg (H) 40
29.09.2019 Basel Open 2019 40
19.03.2015 Swiss Snooker Cup 40
23.09.2018 Autumn Open 2018 39
07.03.2016 Swiss Snooker Cup 39
01.05.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 23 39
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 39
25.11.2012 QT - Runde 3 (SM 2012/13) 39
15.12.2018 Christmas Open 2018 39
19.12.2018 Swiss Snooker Cup 39
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 39
20.12.2014 3. Christmas Open 39
28.02.2015 ZÜRICH OPEN 39
19.04.2015 QT - SM 2015 - R-07 39
28.02.2016 Zürich Open 39
20.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 39
09.04.2017 Bunny Masters 38
30.09.2016 Basel Open 2016 38
02.10.2016 Basel Open 2016 38
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 38
06.04.2014 QT - Runde 7 38
16.05.2015 SM 2015 - Glattbrugg (H) 38
16.04.2016 SM 2016 - 6 REDS 38
01.04.2011 Basel Open 2011 38
18.10.2014 Pumpkin Open 38
29.09.2018 Basel Open 2018 38
26.02.2012 QT - Runde 6 (SM 2011/12) 38
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 38
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 38
26.01.2014 QT - Runde 5 38
22.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 38
16.02.2014 2. Berner Stadtmeisterschaft 38
17.05.2014 SM-Herren 38
04.02.2011 kaba-safes.com Zürich Open 2011 38
28.02.2016 Zürich Open 38
22.09.2018 Autumn Open 2018 38
24.03.2013 QT - Runde 7 (SM 2012/13) 38
30.10.2016 88er Autumn-Open 2016 38
29.11.2014 RR-OPEN 37
19.04.2015 QT - SM 2015 - R-07 37
01.09.2018 SM 2019 - QT-B - R1 37
07.09.2015 Swiss Snooker Cup 37
20.01.2015 Swiss Snooker Cup 37
22.09.2018 Autumn Open 2018 37
23.09.2018 Autumn Open 2018 37
18.10.2014 Pumpkin Open 37
26.01.2014 QT - Runde 5 37
26.03.2015 Swiss Snooker Cup 37
18.10.2014 Pumpkin Open 37
17.05.2013 Patricks Royal Classic 2013 37
13.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 37
18.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 37
08.12.2013 QT - Runde 4 (PFLICHT) 37
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 37
09.09.2019 Swiss Snooker Cup 37
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 36
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 36
09.09.2019 Swiss Snooker Cup 36
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 36
17.05.2013 Patricks Royal Classic 2013 36
19.03.2018 Swiss Snooker Cup 36
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 36
14.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 36
23.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 36
24.03.2018 Spring Open 2018 36
26.02.2012 QT - Runde 6 (SM 2011/12) 36
29.11.2015 Round Robin Open 36
30.10.2016 88er Autumn-Open 2016 36
09.12.2017 Christmas Open 36
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 36
02.10.2016 Basel Open 2016 36
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 36
16.04.2016 SM 2016 - 6 REDS 36
07.03.2016 Swiss Snooker Cup 36
10.12.2017 Christmas Open 36
20.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 36
19.04.2015 QT - SM 2015 - R-07 36
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 36
19.12.2018 Swiss Snooker Cup 36
27.11.2011 QT - Runde 3 (SM 2011/12) 36
22.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 36
22.12.2013 2. Christmas Open 36
28.11.2015 Round Robin Open 36
30.10.2016 88er Autumn-Open 2016 35
06.12.2015 SM 2016 - QT - R3 35
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 35
07.09.2019 SM 2019 - QT-B - R10 35
01.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 35
03.03.2019 Spring Open 2019 35
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 35
29.10.2017 Autumn Open 2017 35
28.02.2016 Zürich Open 35
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 35
24.02.2015 Swiss Snooker Cup 35
16.04.2016 SM 2016 - 6 REDS 35
24.04.2017 Swiss Snooker Cup 35
26.11.2018 Swiss Snooker Cup 35
02.11.2015 Swiss Snooker Cup 35
20.12.2014 3. Christmas Open 35
24.04.2017 Swiss Snooker Cup 35
11.10.2013 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 7 35
10.12.2017 Christmas Open 35
02.11.2015 Swiss Snooker Cup 35
16.05.2015 SM 2015 - Glattbrugg (H) 34
12.12.2014 Quali Grand Open 34
28.08.2017 Swiss Snooker Cup 34
10.12.2017 Christmas Open 34
28.05.2016 Finale Openrangliste 34
01.05.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 23 34
19.12.2015 4. Christmas Open 34
28.02.2015 ZÜRICH OPEN 34
19.12.2015 4. Christmas Open 34
10.04.2015 Swiss Snooker Cup 34
29.11.2015 Round Robin Open 34
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 34
15.02.2014 2. Berner Stadtmeisterschaft 34
08.12.2013 QT - Runde 4 (PFLICHT) 34
15.01.2018 Swiss Snooker Cup 34
27.02.2016 Zürich Open 34
16.05.2015 SM 2015 - Glattbrugg (H) 34
15.01.2018 Swiss Snooker Cup 34
01.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 34
16.05.2015 SM 2015 - Glattbrugg (H) 34
31.08.2019 Masters Snooker-Turnier 33
19.12.2015 4. Christmas Open 33
11.04.2014 Zürich Open 33
15.01.2018 Swiss Snooker Cup 33
09.09.2019 Swiss Snooker Cup 33
23.10.2017 Swiss Snooker Cup 33
26.02.2018 Swiss Snooker Cup 33
25.11.2012 QT - Runde 3 (SM 2012/13) 33
29.11.2014 RR-OPEN 33
12.10.2019 Autumn Open 2019 33
19.03.2018 Swiss Snooker Cup 33
01.12.2015 Swiss Snooker Cup 33
06.04.2013 SSC - Finalturnier 2012 33
24.04.2017 Swiss Snooker Cup 33
15.12.2018 Christmas Open 2018 33
24.04.2017 Swiss Snooker Cup 33
21.12.2013 2. Christmas Open 33
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 33
19.04.2015 QT - SM 2015 - R-07 33
05.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 33
29.10.2016 88er Autumn-Open 2016 33
01.09.2015 Swiss Snooker Cup 32
06.10.2018 SM 2019 - QT-B - R2 32
06.10.2018 SM 2019 - QT-B - R2 32
20.01.2015 Swiss Snooker Cup 32
30.10.2016 88er Autumn-Open 2016 32
06.03.2016 SM 2016 - QT - R6 32
08.03.2014 Grand Open Snooker Nachtmarathon Zofingen 32
26.02.2012 QT - Runde 6 (SM 2011/12) 32
24.03.2018 Spring Open 2018 32
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 32
22.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 32
09.02.2019 SM 2019 - QT-B - R6 32
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 32
28.11.2015 Round Robin Open 32
09.08.2016 Swiss Snooker Cup 32
09.08.2016 Swiss Snooker Cup 32
09.12.2014 Swiss Snooker Cup 32
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 32
06.02.2011 kaba-safes.com Zürich Open 2011 32
24.02.2013 QT - Runde 6 (SM 2012/13) 32
09.10.2016 SM 2017 - QT - R1 32
04.04.2015 Bunny Masters 32
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 32
22.09.2018 Autumn Open 2018 32
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 32
31.08.2019 Masters Snooker-Turnier 32
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 32
21.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 32
01.10.2017 Basel Open 32
22.09.2018 Autumn Open 2018 32
06.04.2013 SSC - Finalturnier 2012 31
26.02.2012 QT - Runde 6 (SM 2011/12) 31
19.03.2018 Swiss Snooker Cup 31
29.10.2017 Autumn Open 2017 31
31.08.2019 Masters Snooker-Turnier 31
08.12.2013 QT - Runde 4 (PFLICHT) 31
15.02.2014 2. Berner Stadtmeisterschaft 31
20.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 31
03.12.2011 Basel Challenge 2011 31
17.05.2013 Patricks Royal Classic 2013 31
24.04.2017 Swiss Snooker Cup 31
28.11.2015 Round Robin Open 31
01.10.2017 Basel Open 31
09.08.2016 Swiss Snooker Cup 31
10.05.2014 Swiss Snooker Cup - 6 Reds Final 31
23.02.2014 QT - Runde 6 31
19.12.2015 4. Christmas Open 31
26.11.2018 Swiss Snooker Cup 31
12.01.2016 Swiss Snooker Cup 31
11.04.2014 Zürich Open 31
02.10.2016 Basel Open 2016 31
24.03.2013 QT - Runde 7 (SM 2012/13) 31
27.02.2016 Zürich Open 31
01.09.2018 SM 2019 - QT-B - R1 31
06.10.2018 SM 2019 - QT-B - R2 31
01.12.2015 Swiss Snooker Cup 31
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 31
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 31
26.11.2018 Swiss Snooker Cup 31
12.10.2019 Autumn Open 2019 31
08.03.2014 Grand Open Snooker Nachtmarathon Zofingen 31
05.04.2015 Bunny Masters 30
29.11.2015 Round Robin Open 30
02.11.2015 Swiss Snooker Cup 30
05.04.2015 Bunny Masters 30
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 30
29.11.2015 Round Robin Open 30
28.02.2015 ZÜRICH OPEN 30
04.04.2015 Bunny Masters 30
04.04.2015 Bunny Masters 30
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 30
29.11.2015 Round Robin Open 30
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 30
19.04.2015 QT - SM 2015 - R-07 30
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 30
28.02.2015 ZÜRICH OPEN 30
06.12.2015 SM 2016 - QT - R3 30
28.02.2016 Zürich Open 30
13.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 30
17.05.2013 Patricks Royal Classic 2013 30
06.10.2018 SM 2019 - QT-B - R2 30
24.01.2013 SSC 2012 - Vorrunde 8 30
24.03.2013 QT - Runde 7 (SM 2012/13) 30
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 30
16.11.2014 QT - SM 2015 - R-03 30
29.09.2018 Basel Open 2018 30
09.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 30
16.11.2014 QT - SM 2015 - R-03 30
09.09.2019 Swiss Snooker Cup 30
12.10.2019 Autumn Open 2019 30
15.02.2014 2. Berner Stadtmeisterschaft 30
23.09.2018 Autumn Open 2018 30
25.11.2012 QT - Runde 3 (SM 2012/13) 30
01.09.2018 SM 2019 - QT-B - R1 30
28.09.2014 QT - SM 2015 - R-01 30
06.04.2013 SSC - Finalturnier 2012 30
21.12.2013 2. Christmas Open 30
09.12.2014 Swiss Snooker Cup 30
01.04.2011 Basel Open 2011 30
23.02.2014 QT - Runde 6 30
19.08.2019 Swiss Snooker Cup 30
21.12.2014 3. Christmas Open 30
18.12.2013 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 12 30
21.12.2013 2. Christmas Open 30
09.02.2019 SM 2019 - QT-B - R6 30
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 30
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 30
08.03.2014 Grand Open Snooker Nachtmarathon Zofingen 30
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 30
11.12.2012 SSC 2012 - Vorrunde 6 30
26.02.2018 Swiss Snooker Cup 30
06.10.2018 SM 2019 - QT-B - R2 30
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 29
24.06.2017 Snooker Open Reiden 29
03.03.2019 Spring Open 2019 29
24.03.2018 Spring Open 2018 29
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 29
21.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 29
20.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 29
07.09.2019 SM 2019 - QT-B - R10 29
16.05.2015 SM 2015 - Glattbrugg (H) 29
30.10.2016 88er Autumn-Open 2016 29
09.09.2019 Swiss Snooker Cup 29
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 29
18.10.2014 Pumpkin Open 29
29.11.2014 RR-OPEN 29
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 29
01.09.2018 SM 2019 - QT-B - R1 29
12.10.2019 Autumn Open 2019 29
12.12.2014 Quali Grand Open 29
22.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 29
07.03.2016 Swiss Snooker Cup 29
18.10.2014 Pumpkin Open 29
10.12.2017 Christmas Open 29
10.12.2017 Christmas Open 29
06.04.2013 SSC - Finalturnier 2012 29
26.02.2012 QT - Runde 6 (SM 2011/12) 29
01.10.2017 Basel Open 28
28.05.2016 Finale Openrangliste 28
21.12.2014 3. Christmas Open 28
01.09.2015 Swiss Snooker Cup 28
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 28
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 28
26.01.2014 QT - Runde 5 28
24.02.2015 Swiss Snooker Cup 28
15.02.2014 2. Berner Stadtmeisterschaft 28
07.09.2015 Swiss Snooker Cup 28
23.02.2014 QT - Runde 6 28
10.11.2013 QT - Runde 3 28
30.09.2016 Basel Open 2016 28
22.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 28
01.04.2011 Basel Open 2011 28
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 28
12.09.2016 Swiss Snooker Cup 28
12.01.2017 Swiss Snooker Cup 28
28.11.2015 Round Robin Open 28
21.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 28
12.10.2019 Autumn Open 2019 28
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 28
26.02.2012 QT - Runde 6 (SM 2011/12) 28
23.09.2018 Autumn Open 2018 28
13.04.2014 Zürich Open 28
19.04.2015 QT - SM 2015 - R-07 28
10.11.2013 QT - Runde 3 28
13.04.2014 Zürich Open 28
23.01.2017 Swiss Snooker Cup 28
21.11.2015 SM 2016 - 6 REDS - QT - R1 27
28.09.2019 Basel Open 2019 27
02.11.2015 Swiss Snooker Cup 27
15.10.2016 Pumpkin Open 27
21.11.2015 SM 2016 - 6 REDS - QT - R1 27
01.09.2013 QT - Runde 1 27
24.03.2013 QT - Runde 7 (SM 2012/13) 27
28.11.2015 Round Robin Open 27
08.04.2017 Bunny Masters 27
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 27
08.12.2013 QT - Runde 4 (PFLICHT) 27
08.12.2013 QT - Runde 4 (PFLICHT) 27
01.09.2013 QT - Runde 1 27
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 27
12.01.2017 Swiss Snooker Cup 27
29.11.2015 Round Robin Open 27
24.10.2013 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 8 27
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 27
02.11.2015 Swiss Snooker Cup 27
19.03.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 19 27
13.04.2014 Zürich Open 27
19.03.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 19 27
02.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 27
16.05.2015 SM 2015 - Glattbrugg (H) 27
11.04.2014 Zürich Open 27
03.12.2011 Basel Challenge 2011 27
01.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 27
18.04.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 21 27
24.03.2018 Spring Open 2018 27
20.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 27
29.11.2014 RR-OPEN 27
12.10.2019 Autumn Open 2019 27
18.10.2014 Pumpkin Open 27
22.09.2018 Autumn Open 2018 27
12.09.2016 Swiss Snooker Cup 27
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 27
18.10.2014 Pumpkin Open 27
10.12.2017 Christmas Open 27
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 27
26.01.2014 QT - Runde 5 27
24.04.2017 Swiss Snooker Cup 27
19.04.2015 QT - SM 2015 - R-07 27
21.12.2014 3. Christmas Open 27
10.02.2015 Swiss Snooker Cup 27
02.10.2016 Basel Open 2016 27
21.12.2014 3. Christmas Open 27
20.12.2014 3. Christmas Open 27
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 27
24.06.2017 Snooker Open Reiden 27
07.09.2015 Swiss Snooker Cup 27
18.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 26
24.04.2016 SSC 2016 - FINAL 26
29.11.2015 Round Robin Open 26
16.04.2016 SM 2016 - 6 REDS 26
27.10.2019 Open 2019 - Final 26
29.09.2019 Basel Open 2019 26
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 26
11.12.2012 SSC 2012 - Vorrunde 6 26
11.12.2012 SSC 2012 - Vorrunde 6 26
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 26
30.03.2019 SM 2019 - QT-B - R7 26
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 26
19.12.2015 4. Christmas Open 26
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 26
01.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 26
24.01.2013 SSC 2012 - Vorrunde 8 26
09.02.2019 SM 2019 - QT-B - R6 26
24.03.2013 QT - Runde 7 (SM 2012/13) 26
25.11.2012 QT - Runde 3 (SM 2012/13) 26
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 26
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 26
08.03.2014 Grand Open Snooker Nachtmarathon Zofingen 26
19.03.2018 Swiss Snooker Cup 26
09.04.2018 Swiss Snooker Cup 26
29.10.2017 Autumn Open 2017 26
22.09.2018 Autumn Open 2018 26
28.09.2014 QT - SM 2015 - R-01 26
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 26
26.01.2014 QT - Runde 5 26
29.09.2017 Basel Open 26
15.12.2018 Christmas Open 2018 26
22.12.2013 2. Christmas Open 26
10.12.2017 Christmas Open 26
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 26
30.11.2014 RR-OPEN 26
19.05.2013 Patricks Royal Classic 2013 26
28.11.2015 Round Robin Open 26
26.01.2019 SM 2019 - 6 Reds - R1 26
20.12.2014 3. Christmas Open 26
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 26
23.01.2017 Swiss Snooker Cup 26
30.10.2016 88er Autumn-Open 2016 26
19.03.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 19 25
17.05.2014 SM-Herren 25
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 25
23.09.2018 Autumn Open 2018 25
02.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 25
09.09.2019 Swiss Snooker Cup 25
22.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 25
24.06.2017 Snooker Open Reiden 25
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 25
21.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 25
27.10.2019 Open 2019 - Final 25
17.05.2014 SM-Herren 25
27.10.2019 Open 2019 - Final 25
24.02.2015 Swiss Snooker Cup 25
09.12.2017 Christmas Open 25
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 25
16.04.2016 SM 2016 - 6 REDS 25
17.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 25
19.10.2014 Pumpkin Open 25
28.10.2017 Autumn Open 2017 25
28.10.2017 Autumn Open 2017 25
13.03.2016 88er Spring-Open 2016 25
23.10.2017 Swiss Snooker Cup 25
24.03.2012 Basel Open 2012 25
25.03.2012 Basel Open 2012 25
16.09.2014 Swiss Snooker Cup 25
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 25
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 25
19.12.2018 Swiss Snooker Cup 25
25.02.2017 Zürich Open 25
10.11.2013 QT - Runde 3 25
19.12.2015 4. Christmas Open 25
07.12.2015 Swiss Snooker Cup 25
07.12.2015 Swiss Snooker Cup 25
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 25
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 25
06.12.2015 SM 2016 - QT - R3 25
06.12.2015 SM 2016 - QT - R3 25
02.03.2019 Spring Open 2019 25
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 25
29.11.2015 Round Robin Open 25
02.03.2019 Spring Open 2019 25
06.12.2015 SM 2016 - QT - R3 25
30.10.2016 88er Autumn-Open 2016 25
26.01.2019 SM 2019 - 6 Reds - R1 25
18.12.2013 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 12 25
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 25
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 25
09.04.2017 Bunny Masters 25
23.02.2014 QT - Runde 6 25
26.11.2018 Swiss Snooker Cup 25
26.01.2014 QT - Runde 5 25
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 25
23.02.2014 QT - Runde 6 25
22.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 25
19.12.2018 Swiss Snooker Cup 25
23.01.2017 Swiss Snooker Cup 24
09.02.2019 SM 2019 - QT-B - R6 24
23.01.2017 Swiss Snooker Cup 24
23.10.2017 Swiss Snooker Cup 24
07.09.2019 SM 2019 - QT-B - R10 24
24.04.2016 SSC 2016 - FINAL 24
24.04.2016 SSC 2016 - FINAL 24
09.12.2017 Christmas Open 24
06.10.2018 SM 2019 - QT-B - R2 24
25.02.2017 Zürich Open 24
29.09.2018 Basel Open 2018 24
15.01.2018 Swiss Snooker Cup 24
30.09.2016 Basel Open 2016 24
12.09.2016 Swiss Snooker Cup 24
30.09.2016 Basel Open 2016 24
15.10.2016 Pumpkin Open 24
29.09.2018 Basel Open 2018 24
09.09.2019 Swiss Snooker Cup 24
28.08.2017 Swiss Snooker Cup 24
01.09.2018 SM 2019 - QT-B - R1 24
02.03.2019 Spring Open 2019 24
05.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 24
29.10.2017 Autumn Open 2017 24
15.01.2018 Swiss Snooker Cup 24
28.11.2015 Round Robin Open 24
19.03.2015 Swiss Snooker Cup 24
24.02.2013 QT - Runde 6 (SM 2012/13) 24
19.12.2015 4. Christmas Open 24
28.09.2014 QT - SM 2015 - R-01 24
19.04.2015 QT - SM 2015 - R-07 24
11.12.2012 SSC 2012 - Vorrunde 6 24
20.01.2015 Swiss Snooker Cup 24
17.05.2014 SM-Herren 24
25.03.2012 Basel Open 2012 24
24.03.2012 Basel Open 2012 24
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 24
01.02.2016 Swiss Snooker Cup 24
05.04.2015 Bunny Masters 24
11.04.2014 Zürich Open 24
11.10.2014 3. Döttinger Snooker Open 24
17.05.2013 Patricks Royal Classic 2013 24
01.09.2015 Swiss Snooker Cup 24
01.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 24
21.11.2015 SM 2016 - 6 REDS - QT - R1 24
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 24
29.11.2015 Round Robin Open 24
29.11.2015 Round Robin Open 24
08.12.2013 QT - Runde 4 (PFLICHT) 24
29.11.2015 Round Robin Open 24
25.11.2012 QT - Runde 3 (SM 2012/13) 24
12.10.2014 3. Döttinger Snooker Open 24
06.12.2015 SM 2016 - QT - R3 24
01.09.2015 Swiss Snooker Cup 24
02.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 24
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 24
26.01.2014 QT - Runde 5 24
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 24
24.10.2013 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 8 24
27.11.2011 QT - Runde 3 (SM 2011/12) 24
09.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 24
07.03.2016 Swiss Snooker Cup 24
22.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 24
11.04.2014 Zürich Open 24
16.11.2014 QT - SM 2015 - R-03 24
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 24
16.04.2016 SM 2016 - 6 REDS 24
16.04.2016 SM 2016 - 6 REDS 24
06.03.2016 SM 2016 - QT - R6 24
24.04.2016 SSC 2016 - FINAL 24
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 24
09.03.2014 Grand Open Snooker Nachtmarathon Zofingen 24
21.12.2013 2. Christmas Open 24
22.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 24
01.04.2011 Basel Open 2011 24
19.03.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 19 24
23.02.2014 QT - Runde 6 24
28.02.2016 Zürich Open 24
24.04.2017 Swiss Snooker Cup 23
02.11.2015 Swiss Snooker Cup 23
08.12.2013 QT - Runde 4 (PFLICHT) 23
30.11.2014 RR-OPEN 23
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 23
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 23
20.12.2014 3. Christmas Open 23
22.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 23
24.02.2019 Zürich Open 2019 23
15.01.2018 Swiss Snooker Cup 23
21.12.2014 3. Christmas Open 23
18.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 23
28.02.2015 ZÜRICH OPEN 23
08.04.2017 Bunny Masters 23
02.03.2019 Spring Open 2019 23
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 23
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 23
24.04.2017 Swiss Snooker Cup 23
26.02.2012 QT - Runde 6 (SM 2011/12) 23
19.04.2015 QT - SM 2015 - R-07 23
15.12.2018 Christmas Open 2018 23
01.05.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 23 23
20.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 23
26.11.2018 Swiss Snooker Cup 23
28.02.2016 Zürich Open 23
12.09.2016 Swiss Snooker Cup 23
19.03.2015 Swiss Snooker Cup 23
07.03.2016 Swiss Snooker Cup 23
29.11.2014 RR-OPEN 23
17.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 23
26.11.2018 Swiss Snooker Cup 23
20.02.2013 SSC 2012 - Vorrunde 10 23
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 23
06.12.2015 SM 2016 - QT - R3 23
24.04.2016 SSC 2016 - FINAL 23
15.12.2018 Christmas Open 2018 23
16.05.2015 SM 2015 - Glattbrugg (H) 23
17.05.2014 SM-Herren 23
09.02.2019 SM 2019 - QT-B - R6 23
23.02.2019 Zürich Open 2019 23
16.05.2015 SM 2015 - Glattbrugg (H) 23
29.09.2017 Basel Open 23
29.10.2017 Autumn Open 2017 23
12.12.2014 Quali Grand Open 23
28.09.2019 Basel Open 2019 23
06.10.2018 SM 2019 - QT-B - R2 23
24.02.2013 QT - Runde 6 (SM 2012/13) 22
01.09.2013 QT - Runde 1 22
09.02.2019 SM 2019 - QT-B - R6 22
24.02.2013 QT - Runde 6 (SM 2012/13) 22
19.03.2015 Swiss Snooker Cup 22
29.10.2017 Autumn Open 2017 22
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 22
09.02.2019 SM 2019 - QT-B - R6 22
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 22
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 22
10.12.2017 Christmas Open 22
29.11.2014 RR-OPEN 22
25.03.2018 Spring Open 2018 22
09.04.2018 Swiss Snooker Cup 22
16.11.2014 QT - SM 2015 - R-03 22
01.09.2018 SM 2019 - QT-B - R1 22
18.12.2013 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 12 22
18.12.2013 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 12 22
12.10.2019 Autumn Open 2019 22
22.09.2018 Autumn Open 2018 22
11.10.2014 3. Döttinger Snooker Open 22
15.12.2018 Christmas Open 2018 22
21.12.2013 2. Christmas Open 22
22.12.2013 2. Christmas Open 22
23.02.2014 QT - Runde 6 22
06.04.2014 QT - Runde 7 22
18.04.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 21 22
29.11.2014 RR-OPEN 22
01.09.2013 QT - Runde 1 22
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 22
25.01.2015 QT - SM 2015 - R-04 22
20.01.2015 Swiss Snooker Cup 22
15.01.2018 Swiss Snooker Cup 22
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 22
24.10.2013 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 8 22
21.12.2014 3. Christmas Open 22
21.12.2014 3. Christmas Open 22
11.10.2014 3. Döttinger Snooker Open 22
26.02.2018 Swiss Snooker Cup 22
12.12.2014 Quali Grand Open 22
09.12.2014 Swiss Snooker Cup 22
19.12.2018 Swiss Snooker Cup 22
30.11.2014 RR-OPEN 22
06.10.2018 SM 2019 - QT-B - R2 22
24.04.2016 SSC 2016 - FINAL 22
13.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 22
27.10.2012 QT - Runde 2 (SM 2012/13) 22
29.09.2019 Basel Open 2019 22
06.12.2015 SM 2016 - QT - R3 22
08.12.2015 Swiss Snooker Cup 22
29.11.2015 Round Robin Open 22
29.11.2015 Round Robin Open 22
28.09.2019 Basel Open 2019 22
25.11.2012 QT - Runde 3 (SM 2012/13) 22
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 22
28.11.2015 Round Robin Open 22
12.01.2017 Swiss Snooker Cup 22
12.01.2017 Swiss Snooker Cup 22
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 22
02.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 22
15.10.2016 Pumpkin Open 22
15.10.2016 Pumpkin Open 22
25.03.2012 Basel Open 2012 22
01.04.2011 Basel Open 2011 22
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 22
28.05.2016 Finale Openrangliste 22
22.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 22
28.05.2016 Finale Openrangliste 22
28.02.2016 Zürich Open 22
30.09.2016 Basel Open 2016 22
26.02.2012 QT - Runde 6 (SM 2011/12) 22
30.09.2016 Basel Open 2016 22
12.10.2019 Autumn Open 2019 22
02.10.2016 Basel Open 2016 22
02.10.2016 Basel Open 2016 22
12.10.2019 Autumn Open 2019 22
09.10.2016 SM 2017 - QT - R1 22
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 22
07.09.2019 SM 2019 - QT-B - R10 22
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 22
19.08.2019 Swiss Snooker Cup 22
19.08.2019 Swiss Snooker Cup 22
02.11.2015 Swiss Snooker Cup 22
02.11.2015 Swiss Snooker Cup 22
20.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 22
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 22
20.02.2013 SSC 2012 - Vorrunde 10 22
01.09.2015 Swiss Snooker Cup 22
09.08.2016 Swiss Snooker Cup 22
15.08.2017 Swiss Snooker Cup 22
28.08.2017 Swiss Snooker Cup 22
23.02.2019 Zürich Open 2019 22
29.09.2017 Basel Open 22
29.09.2017 Basel Open 22
19.04.2015 QT - SM 2015 - R-07 22
04.04.2015 Bunny Masters 22
26.03.2015 Swiss Snooker Cup 22
26.03.2015 Swiss Snooker Cup 22
23.02.2019 Zürich Open 2019 22
09.04.2017 Bunny Masters 22
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 22
25.02.2017 Zürich Open 22
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 22
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 22
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 22
25.02.2017 Zürich Open 22
09.04.2017 Bunny Masters 22
10.11.2015 Swiss Snooker Cup 22
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 21
28.09.2019 Basel Open 2019 21
12.10.2019 Autumn Open 2019 21
02.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 21
09.03.2014 Grand Open Snooker Nachtmarathon Zofingen 21
06.10.2018 SM 2019 - QT-B - R2 21
01.04.2011 Basel Open 2011 21
07.09.2019 SM 2019 - QT-B - R10 21
11.12.2012 SSC 2012 - Vorrunde 6 21
17.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 21
08.12.2013 QT - Runde 4 (PFLICHT) 21
31.08.2019 Masters Snooker-Turnier 21
20.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 21
01.09.2013 QT - Runde 1 21
31.08.2019 Masters Snooker-Turnier 21
17.05.2013 Patricks Royal Classic 2013 21
02.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 21
18.12.2013 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 12 21
23.02.2019 Zürich Open 2019 21
12.01.2016 Swiss Snooker Cup 21
09.09.2019 Swiss Snooker Cup 21
01.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 21
25.11.2012 QT - Runde 3 (SM 2012/13) 21
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 21
19.03.2015 Swiss Snooker Cup 21
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 21
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 21
15.10.2016 Pumpkin Open 21
07.12.2015 Swiss Snooker Cup 21
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 21
09.12.2017 Christmas Open 21
15.10.2016 Pumpkin Open 21
10.12.2017 Christmas Open 21
09.10.2016 SM 2017 - QT - R1 21
22.02.2015 QT - SM 2015 - R-05 21
10.02.2015 Swiss Snooker Cup 21
02.11.2015 Swiss Snooker Cup 21
29.10.2016 88er Autumn-Open 2016 21
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 21
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 21
23.01.2017 Swiss Snooker Cup 21
23.01.2017 Swiss Snooker Cup 21
12.01.2017 Swiss Snooker Cup 21
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 21
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 21
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 21
24.04.2017 Swiss Snooker Cup 21
30.10.2016 88er Autumn-Open 2016 21
30.10.2016 88er Autumn-Open 2016 21
06.12.2015 SM 2016 - QT - R3 21
01.05.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 23 21
28.05.2016 Finale Openrangliste 21
27.02.2016 Zürich Open 21
16.04.2016 SM 2016 - 6 REDS 21
16.09.2014 Swiss Snooker Cup 21
22.09.2018 Autumn Open 2018 21
29.09.2018 Basel Open 2018 21
22.09.2018 Autumn Open 2018 21
12.10.2014 3. Döttinger Snooker Open 21
12.09.2016 Swiss Snooker Cup 21
28.05.2016 Finale Openrangliste 21
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 21
30.11.2014 RR-OPEN 21
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 21
30.11.2014 RR-OPEN 21
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 21
29.09.2018 Basel Open 2018 21
27.10.2019 Open 2019 - Final 20
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 20
24.04.2016 SSC 2016 - FINAL 20
24.04.2016 SSC 2016 - FINAL 20
02.12.2012 KABA-Safes.com Zürich-Open 20
23.01.2017 Swiss Snooker Cup 20
23.01.2017 Swiss Snooker Cup 20
05.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 20
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 20
02.10.2016 Basel Open 2016 20
21.11.2015 SM 2016 - 6 REDS - QT - R1 20
12.01.2016 Swiss Snooker Cup 20
17.05.2014 SM-Herren 20
30.11.2019 SM 2019 - 6-Reds 20
17.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 20
31.10.2012 SSC 2012 - Vorrunde 2 20
29.10.2016 88er Autumn-Open 2016 20
07.03.2016 Swiss Snooker Cup 20
01.12.2015 Swiss Snooker Cup 20
29.01.2012 QT - Runde 5 (SM 2011/12) 20
12.10.2019 Autumn Open 2019 20
29.11.2015 Round Robin Open 20
07.09.2019 SM 2019 - QT-B - R10 20
06.10.2018 SM 2019 - QT-B - R2 20
18.10.2014 Pumpkin Open 20
19.10.2014 Pumpkin Open 20
19.10.2014 Pumpkin Open 20
30.11.2014 RR-OPEN 20
10.11.2013 QT - Runde 3 20
15.01.2018 Swiss Snooker Cup 20
20.01.2015 Swiss Snooker Cup 20
28.02.2015 ZÜRICH OPEN 20
28.02.2015 ZÜRICH OPEN 20
21.12.2013 2. Christmas Open 20
01.05.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 23 20
06.04.2014 QT - Runde 7 20
08.03.2014 Grand Open Snooker Nachtmarathon Zofingen 20
26.11.2018 Swiss Snooker Cup 20
23.02.2014 QT - Runde 6 20
13.04.2014 Zürich Open 20
26.11.2018 Swiss Snooker Cup 20
18.04.2014 SSC 2013 - 6 Reds - Vorrunde 21 20
21.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 20
16.05.2015 SM 2015 - Glattbrugg (H) 20
09.12.2017 Christmas Open 20
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 20
19.04.2015 QT - SM 2015 - R-07 20
02.11.2015 Swiss Snooker Cup 20
24.04.2017 Swiss Snooker Cup 20
19.08.2019 Swiss Snooker Cup 20
02.11.2015 Swiss Snooker Cup 20
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 20
31.08.2019 Masters Snooker-Turnier 20
25.02.2017 Zürich Open 20
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 20
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 20
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 20
23.10.2017 Swiss Snooker Cup 20
16.05.2015 SM 2015 - Glattbrugg (H) 20
28.08.2017 Swiss Snooker Cup 20
24.06.2017 Snooker Open Reiden 20
07.09.2015 Swiss Snooker Cup 20
24.02.2019 Zürich Open 2019 20
07.09.2015 Swiss Snooker Cup 20
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 20
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 20
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 20
 
WebPublishing by P.Nydegger